Föreningen

Vill du bli medlem i vår förening och därmed stötta Horndalsrevyn?
Sätt då in årsavgiften 50 kr på bankgiro 5650-1422. Uppge ditt namn och din adress.

Horndalsrevyns styrelse

Ordförande: Mats Marcus
Vice ordförande: Kerstin Bohlin
Sekreterare: Bengt Holmertz
Kassör: Ulrica Berglund
Styrelseledamot: David Johansson
Styrelseledamot: Elin Öhman
Styrelseledamot: Daniel Henriksson

Stadgar för föreningen Horndalsrevyn

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Horndalsrevyn.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är ideell och ansluten till LIS(Lokalrevyer i Sverige) och har till ändamål att bedriva amatörrevy
och amatörteaterverksamhet.
Föreningen skall vara partipolitiskt obunden.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap kan lösas av var och en som vill stödja verksamheten. Hedersmedlem kan väljas av styrelsen.

§ 4 Medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 5 Styrelse
Styrelsen skall bestå av fem el. sju ledamöter: ordförande, sekreterare, kassör och två eller fyra övriga
ledamöter samt 2 styrelsesuppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga ledamöter
föreningen anser sig behöva. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för
tiden t o m nästa årsmöte.
Styrelseledamöter väljs för två verksamhetsår. Minst tre ur styrelsen bör sitta kvar inför ett nytt val.
Ordförande och sekreterare bör inte bytas ut samtidigt. Styrelsens suppleanter väljs på vardera 1 år.

§ 6 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska
verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra
räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär
detta.
Styrelsen är beslutsför under förutsättning att samtliga ledamöter är kallade och över hälften är närvarande.
Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar.
Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör. Dessa tecknar firma var för sig.
Styrelsen äger rätt att utse ledamot eller annan föreningsmedlem att ensam företräda föreningen för särskilt
angivet fall.

§ 7 Verksamhets- räkenskapsår
Föreningens verksamhets- räkenskapsår skall omfatta tiden 1 maj – 30 april.

§ 8 Föreningens egendom
Vid utlåning/uthyrning av föreningens egendom(rekvisita, kläder och dekor) måste ett medgivande ges av
den eller de personer som styrelsen utsett som ansvariga för detta.

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer valda på ett år.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen senast två månader efter
verksamhets- och räkenskapsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte
och andra möten ska ske genom ordföranden och sekreterarens försorg, senast 14 dagar före mötesdagen.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse för det gånga verksamhetsåret.
7. Föredragande av balans och resultaträkning för det gångna räkenskapsåret.
8. Föredragande av revisionsberättelsen för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fastställande av balans och resultaträkning samt verksamhetsberättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter.
12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter enligt §5.
13. Val av revisorer på ett år.
14. Val av valberedning, 3 personer varav en sammankallande.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Ajournering av mötet kan ske om så krävs. Nytt datum skall i så fall beslutas innan mötet ajourneras.

§ 11 Motioner
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen senast 10 dagar före mötesdagen.

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det
eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden
som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan utövas genom ombud).

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock
avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är
ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande allmänna föreningsmöten,
varav ett måste vara ordinarie årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av
styrelsen.

§ 16 Upplösning av föreningen
Förslag härom skall skriftligen och med motivering inlämnas till styrelsen minst 14 dagar före ordinarie
årsmöte. Styrelsen ska bereda ärendet och med eget yttrande framlägga det vid årsmötet. Om förslaget
därvid erhåller 2/3 majoritet skall extra årsmöte hållas inom två månader, Beslut måste vid extra årsmöte
erhålla 2/3 majoritet för att ordinarie årsmötes beslut skall stå fast. Efter revisorernas godkännande av
räkenskaperna ska föreningens tillgångar överlämnas till förening med liknande inriktning. Det sista mötet
beslutar om tilldelning av medel.

Dessa stadgar antogs av Horndalsrevyns årsmöte 2018-06-03 och ersätter de tidigare från 1999-06-16